Komisje Sejmowe

- Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska
- Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
- Administracji i Bezpieczenstwa
- Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci
- Adminsitracji i Bezpieczenstwa
- Budownictwa i Gopsodarki Komunalnej
- Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
- Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych
- Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw
- Drobnej Wytworczosci, Spoldzielczosci Pracy i Rzemiosla
- Finansowo-Budzetowa
- Gornictwa, Energetyki i Chemii
- Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych
- Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Gospodarki Morskiej i Zeglugi
- Handlu Wenetrznego
- Handlu Wewnetrznego
- Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug
- Handlu Zagranicznego
- Komisja Administracji i Spraw Wewnetrznych
- Komisja Administracji, Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci
- Komisja Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej
- Komisja do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnetrznych uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r. powolana na podstawie art.23 ust.5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
- Komisja do rozpatrzenie sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz protestow wyborczych wraz z opinia Sadu Najwyzszego w tej sprawie
- Komisja do Spraw Oswiadczen o Stanie Majatkowym
- Komisja do Spraw Sluzb Specjalnych
- Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego
- Komisja do zbadania sprawy oswiadczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r., powolana na podstawie art. 23 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
- Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.
- Komisja Edukacji Narodowej i Mlodziezy
- Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego
- Komisja Gornictwa i Energetyki
- Komisja Handlu i Uslug
- Komisja Integracji Europejskiej
- Komisja Konstytucyjna
- Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego
- Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego powolana na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r.
- Komisja Kultury
- Komisja Kultury i Srodkow Przekazu
- Komisja Lacznosci z Polakami za Granica
- Komisja Mandatowo-Regulaminowa * Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich
- Komisja Mlodziezy, Kultury Fizycznej i Sportu
- Komisja Mniejszosci Narodowych i Etnicznych
- Komisja Nadzwycz. do rozp. proj. ustaw o stosunku Panstwa do Kosciola Katolickiego, o gwarancjach wolnosci sum. i wyzn. oraz o ubezp. spol. duch.
- Komisja Nadzwyczajna do kontroli wdrazania programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektorych inicjatyw ustawodawczych
- Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o konsultacjach spolecznych i referendum
- Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiebiorstw Panstwowych
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy systemu ubezpieczen spolecznych
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych samorzadu terytorialnego
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych spoldzielczosci
- Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Dotyczacych Zmian Systemowych w Gospodarce
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci
- Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
- Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw Lustracyjnych
- Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Projektu Ustawy o Swiadczeniach Zdrowotnych Gwarantowanych przez Panstwo ze Srodkow Publicznych
- Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektow Ustaw o Ustroju Samorzadowym Warszawy
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo spoldzielcze
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zmieniajacych przepisy dotyczace rad narodowych i samorzadu terytorialnego
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych z realizacja drugiego etapu reformy gospodarczej
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zwiazanych ze stabilizacja gospodarcza oraz zmianami systemowymi
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ordynacji Wyborczej do Sejmu oraz Ordynacji Wyborczej do Senatu
- Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy - Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Ustawy Konstytucyjnej o powolywaniu i odwolywaniu Rzadu oraz innych zmianach dotyczacych najwyzszych organow Panstwa
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o mieniu komunalnym
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego
- Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Panstwowej Sluzbie Cywilnej oraz Oceny Innych Regulacji Prawnych Dotyczacych Statusu Pracownikow Urzedow Panstwowych
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o podwyzszeniu w 1989 r. wynagrodzen za prace w zwiazku ze zmianami cen detalicznych towarow i uslug konsumpcyjnych
- Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Miedzy Stolica Apostolska a Rzeczapospolita Polska
- Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Samorzadzie Powiatowym i Projektu Ustawy o Zakresie Dzialania Duzych Miast
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zasadach udzialu mlodziezy w zyciu panstwowym, spolecznym, gospodarczym i kulturalnym
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianach w organizacji naczelnych i centralnych organow administracji panstwowej
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad narodowych
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz projektow ustaw dotyczacych zwiazkow zawodowych
- Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Raportu o Polityce Regionalnej wraz z Aneksem pt. Procesy Zroznicowan Regionalnych w latach 1990-1994 oraz Zasady Polityki Regionalnej Panstwa
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy konstytucyjnej o wydawaniu przez Rade Ministrow rozporzadzen z moca ustawy
- Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Panstwowej Komisji Wyborczej oraz dekretow Rady Panstwa
- Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodeksu Pracy
- Komisja Nadzwyczajna do Spraw Kodyfikacji Karnych
- Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen
- Komisja Nadzwyczajna do Spraw Przeanalizowania i Oceny Dzialalnosci Ustepujacego Rzadu
- Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialalnosci Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
- Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzialalnosci Rzadu w Okresie od 30 maja do 14 pazdziernika 1993 r.
- Komisja Nadzwyczajna do zbadania dzialan policji wobec rolnikow protestujacych w Mlawie oraz w gmachu Min.Roln. i Gosp.Zywn. a takze w stosunku do obecnych w gmachu Ministerstwa poslow
- Komisja Nadzwyczajna do zbadania skutkow stanu wojennego
- Komisja Nadzwyczajna do zbadania sprawy importu alkoholi
- Komisja Nadzwyczajna do zbadania zasadnosci zarzutow Najwyzszej Izby Kontroli w stosunku do niektorych bylych ministrow wspolpracy gospodarczej z zagranica
- Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Zgodnosci z Prawem Dzialan Organow Panstwowych Dotyczacych Wniosku o Wszczecie Postepowania Przygotowawczego w Sprawie Popelnienia Przestepstwa Przeciwko Bezpieczenstw
- Komisja Nauki i Postepu Technicznego
- Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Ochrony Srodowiska i Zasobow Naturalnych
- Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa
- Komisja Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej
- Komisja Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow
- Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow
- Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej
- Komisja Polityki Spolecznej
- Komisja Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej
- Komisja Prac Ustawodawczych
- Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych
- Komisja Przemyslu
- Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich
- Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.09.1994)
- Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Narodowego (22.12.1995)
- Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej
- Komisja Rolnictwa, Lesnictwa i Gospodarki Zywnosciowej
- Komisja Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug * od 1987-12-05 Komisja Rynku Wewnetrznego i Uslug
- Komisja Samorzadu Terytorialnego
- Komisja Samorzadu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
- Komisja Samorzadu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Skarg i Wnioskow
- Komisja Spraw Samorzadowych
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Sprawiedliwosci
- Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka
- Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica
- Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej
- Komisja Systemu Gospodarczego i Polityki Przemyslowej (do dnia 1990-07-21 Komisja Systemu Gospodarczego, Przemyslu i Budownictwa)
- Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu
- Komisja Transportu i Lacznosci * od 1987-12-05 Komisja Transportu, Zeglugi i Lacznosci
- Komisja Transportu, Lacznosci, Handlu i Uslug
- Komisja Transportu, Zeglugi i Lacznosci
- Komisja Ustawodawcza
- Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica
- Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej * od 1987-12-05 Komisja Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica
- Komisja Zdrowia
- Komisja Zgromadzenia Narodowego do przygotowania projektu regulaminu Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP
- Komuniakcji i Lacznosci
- Komunikacji
- Komunikacji i Lacznosci
- Komunikacyjna
- Komunikajci i Lacznosci
- Kultury
- Kultury i Sztuki
- Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego
- Mandatowo-Regulaminowa
- Morska i Handlu Zagranicznego
- Nadzwczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji
- Nadzwczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
- Nadzwyczajna do Kontroli Realizacji Porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia
- Nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustaw o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji Sejmu PRL
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowach i Samorzadzie Terytorialnym
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samozzadzie Terytorialnym
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Sanorzadzie Terytorialnym
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodwoych i Samorzadzie Terytorialnym
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielanich i ich Zwiazkach
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia prokjektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
- Nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji
- Nadzwyczajna Ziem Zachodnich
- Nadzwyczajnej do kontroli Realizacji Porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia
- Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL
- Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji
- Nadzwyczalna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach
- Nadzwyczjana do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu PRL
- Nauki i Postepu Technicznego
- Ndzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji
- Obdudowy
- Obrony Narodowej
- Obrotu Towarowego
- Odbudowy
- Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej
- Organizacyjno-Samorzadowa
- Oswiatowa
- Oswiaty i Nauki
- Oswiaty i Wychowania
- Oswiaty, Nauki i Kultury
- Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego
- Oswiaty, Wychowannia, Nauki i Postepu Technicznego
- Planu Gospodarczego
- Planu Gospodarczego Budzetu i Finansow
- Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow
- Planu Gospodraczego, Budzetu i Finansow
- Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej
- Prac i Spraw Socjalnych
- Prac Ustawodawczych
- Pracy i Opieki Spolecznej
- Pracy i Spraw Socjalnych
- Pracy i Zdrowia
- Prawnicza i Regulaminowa
- Propagandowa
- Przemylu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy
- Przemyslowa
- Przemyslu
- Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwa
- Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gornictwaa
- Przemyslu Ciezkiego, Chemicznego i Gorniczego
- Przemyslu Ciezkiego i Maszynowego
- Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa
- Przemyslu Lekkiego
- Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczosci Pracy
- Przemyslu Lekkiego, Rzemiosla i Spoldzielczossci Pracy
- Rolna
- Rolnictwa
- Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa
- Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego
- Rolnictwa i Przmyslu Spozywczego
- Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug
- Rynku Wewnetrznego, Drobnejw Wytworczosci i Uslug
- Skarbowo-Budzetowa
- Skarg i Wnioskow
- Specjalna do opracowania Regulaminu obrad Sejmu
- Spoldzielczosci, Aprowizacji i Handlu
- Spraw Ustawodawczych
- Spraw Wewetrznych i Wymiaru Sprawidliwosci
- Spraw Wewnetrznych
- Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci
- Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiewdliosci
- Spraw Zagranicznych
- Wojskowa
- Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej
- Wspolpracy z Zagranica i Gospodarki Morskiej
- Wymiaru Sprawiedliwosci
- Wyznaniowa i Narodowosciowa
- Wyznaniowa i Narodowsciowa
- Wyzniowa i Narodowosciowa
- Zdrowia
- Zdrowia i Kultruy Fizycznej
- Zdrowia i Kultury Fizycznej
- Ziem Odzyskanych i Repatriacji