Podkomisje

- Podkomisj nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych (druk nr 2107 i2228)
- Podkomisja do kontroli i oceny realizacji budzetu
- Podkomisja do kontroli i oceny realizacji inwestycji centralnych, finansowanych ze srodkow budzetowych
- Podkomisja do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (druk nr 586)
- Podkomisja do rozpatrzenia projektow ustaw Przepisy wprowadzajace ustawe o samorzadzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorzadowych (druk nr 1117)
- Podkomisja do spraw BHP
- Podkomisja do spraw monitorowania systemu podatkowego
- Podkomisja do spraw polityki pienieznej
- Podkomisja do spraw zasilkow
- Podkomisja ds. analizy przebiegu i skutkow spoleczno-ekonomicznych prywatyzacji
- Podkomisja ds. bankowosci i ubezpieczen
- Podkomisja ds. budzetu
- Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania edukacji, nauki i postepu technicznego
- Podkomisja ds. budzetu oraz finansowania oswiaty, szkolnictwa wyzszego i nauki
- Podkomisja ds. doktryny obronnej
- Podkomisja ds. dzialalnosci URM
- Podkomisja ds. egzekucji naleznosci budzetu panstwa
- Podkomisja ds. finansow
- Podkomisja ds. finansow gmin i budzetu
- Podkomisja ds. gornictwa i energetyki
- Podkomisja ds. gospodarki morskiej
- Podkomisja ds. handlu, drobnej wytworczosci i uslug
- Podkomisja ds. Handlu i Drobnej Wytworczosci
- Podkomisja ds. immunitetu poselskiego
- Podkomisja ds. infrastruktury i zaopatrzenia wojska
- Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. legislacyjnych)
- Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego (druki nr 1274, 1275)
- Podkomisja ds. Kodyfikacji Kodeksu Karnego Wykonawczego (druk nr 1278) oraz projektu ustawy o zatrudnieniu osob pozbawionych wolnosci (druk nr 1832)
- Podkomisja ds. Kodyfikacji Postepowania Karnego (druki nr 1276, 1277)
- Podkomisja ds. Kombatantow - emigrantow
- Podkomisja ds. koncesji, licencji i fundacji
- Podkomisja ds. ksiazki
- Podkomisja ds. ksiazki i ruchu wydawniczego
- Podkomisja ds. lacznosci
- Podkomisja ds. legislacyjno-ekonomicznych
- Podkomisja ds. legislacyjnych (1996-09-03 polaczona z Podkomisja ds. instytucji miedzynarodowych)
- Podkomisja ds. legislacyjnych oraz instytucji miedzynarodowych
- Podkomisja ds. mlodziezy
- Podkomisja ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
- Podkomisja ds. oceny wykonywania uprawnien Prezesa RM i RM w stosunku do ministrow
- Podkomisja ds. Osob Niepelnosprawnych
- Podkomisja ds. polityki bezpieczenstwa
- Podkomisja ds. polityki paliwowo-energetycznej i gornictwa
- Podkomisja ds. polityki wschodniej
- Podkomisja ds. polityki zachodniej
- Podkomisja ds. prawodawstwa
- Podkomisja ds. prywatyzacji
- Podkomisja ds. prywatyzacji i reprywatyzacji
- Podkomisja ds. przeksztalcen w rolnictwie i spoldzielczosci
- Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze bankowym
- Podkomisja ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym
- Podkomisja ds. przemyslu obronnego
- Podkomisja ds. przemyslu zbrojeniowego
- Podkomisja ds. radiofonii i telewizji
- Podkomisja ds. reformy Panstwa
- Podkomisja ds. reformy ubezpieczen spolecznych
- Podkomisja ds. rynku pracy i polityki regionalnej
- Podkomisja ds. Sportu Masowego
- Podkomisja ds. Sportu Wyczynowego
- Podkomisja ds. technik prywatyzacyjnych
- Podkomisja ds. transportu
- Podkomisja ds. turystyki
- Podkomisja ds. ubezpieczen zdrowotnych
- Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego
- Podkomisja ds. wojska
- Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci
- Podkomisja instytucji ochrony prawa i organow wymiaru sprawiedliwosci.
- Podkomisja nadzwycza
- Podkomisja nadzwyczaj
- Podkomisja nadzwyczajan do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o finansowaniu drog publicznych (druk nr 2041)
- Podkomisja nadzwyczajna - Nowy Lad swiatowy a polska racja stanu
- Podkomisja nadzwyczajna - umownie Budzet MSZ i personalia
- Podkomisja nadzwyczajna d/s rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 1672 i 1733)
- Podkomisja nadzwyczajna do komisyjnego projektu ustawy zmieniajacej ustawe o zmianie niektorych warunkow przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 91-95 (druk nr 1127)
- Podkomisja nadzwyczajna do kontroli funkcjonowania ustawy O wlasnosci lokali
- Podkomisja nadzwyczajna do kontroli realizacji budzetu MON
- Podkomisja nadzwyczajna do kontroli realizacji ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
- Podkomisja nadzwyczajna do kontroli wprowadzania i wykonania ustaw rozpatrzonych przez Komisje w biezacej kadencji
- Podkomisja nadzwyczajna do nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sadow powszechnych oraz ustawy o prokuraturze (druk nr 2486)
- Podkomisja nadzwyczajna do okreslenia podmiotu ubezpieczen (druki nr 1167 i 1192)
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania dezyderatow dotyczacych polityki gospodarczej regionu lodzkiego
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektorych ustaw
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania metod i sposobow analizowania przez Komisje Kultury i Srodkow Przekazu problemow telewizji publicznej
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania nazwy i zakresu dzialania podkomisji dotyczacej problematyki radiofonii i telewizji
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii dotyczacej dzialalnosci Biur Pracy
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii na temat informacji NIK dotyczacej funkcjonowania Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii na temat projektu ustawy budzetowej na 1993 r. w czesci dotyczacej pomocy spolecznej (druk 598)
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania opinii nt. rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy budzetowej na rok 1992 wraz z autopoprawka (druk 522)
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania poselskiego projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu dezyderatu w sprawie budownictwo a gospodarka narodowa
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o obowiazkach i prawach poslow i senatorow
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplacanych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii dla Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka o rzadowym projekcie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow (druk nr 1202)
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii Komisji na temat projektu ustawy budzetowej na 1995 rok
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii Komisji w sprawie projektu budzetu Panstwa na 1995 r. (druk nr 688)
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii Komisji w sprawie wykonania budzetu Panstwa za 1993 r.
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu uchwaly Sejmu dotyczacej stany prawa (druk nr 478)
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej Panstwa (druk nr 694)
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o gminach uzdrowiskowych
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o komunalnych kasach oszczednosci
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o mniejszosciach narodowych i etnicznych
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o strazach gminnych
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o Strazy Marszalkowskiej
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy regulujacej przyznanie gminom dotacji celowej na przygotowanie terenow pod budownictwo mieszkaniowe
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu ustawy zmiany ustawy o radiofonii i telewizji
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu zmiany Regulaminu Sejmu RP
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu zmiany ustawy o obowiazkach i prawach poslow i senatorow
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania przepisow dotyczacych finansowania zadan przekazanych miastom okreslonym w zalaczniku do ustawy, gminom warszawskim oraz miastu i zwiazanymi z nim gminom tworzacym tzw. miejska strefe uslug publicznych
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania przepisow dotyczacych tzw. miejskiej strefy uslug publicznych
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania przepisow kompetencyjnych miast okreslonych w zalaczniku do ustawy, gmin warszawskich oraz miasta i zwiazanych z nim gminami tworzacymi tzw. miejska strefe uslug publicznych
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania raportu o stanie rybactwa
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania redakcji art. 8A do ustawy budzetowej na 1992 r. (druk 183)
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania rozdzialu dotyczacego finansow publicznych i budzetu w projekcie Konstytucji RP
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji do rzadowych zalozen polityki spoleczno-gospodarczej na 1992 r.
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania stanowiska Komisji w sprawie promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia (druk nr 1374)
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania tekstu oswiadczenia katynskiego
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania wnioskow dotyczacych problemow organizacji pozarzadowych dzialajacych w dziedzinie pomocy spolecznej i dzialalnosci charytatywnej
- Podkomisja nadzwyczajna do opracowania wnioskow w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyzszym i nauce
- Podkomisja nadzwyczajna do ponownego rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji zawartego w sprawozdaniu Komisji Ustawodawczej (druk 130) w zwiazku z wystapieniem Prezydenta z dnia 20-02-1992 r. oraz zglosz
- Podkomisja nadzwyczajna do prac nad projektem ustawy o niestosowaniu przepisow o przedawnieniu w zakresie wymienionym w punkcie 3 Uchwaly Sejmu z dnia 1 lutego 1992 r.
- Podkomisja nadzwyczajna do projektow ustaw o partiach politycznych (druki nr 1122, 1552)
- Podkomisja nadzwyczajna do przedlozenia tekstu jednolitego projektu zmiany ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druki nr 207, 221)
- Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania inicjatywy ustawodawczej dla zrealizowania uznanego za zasadne orzeczenie TK stwierdzajacego niezgodnosc z Konstytucja ustawy o zwrocie majatku utraconego przez zwiazki zawodowe i organizacje spoleczne w wyniku wpr
- Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o zwrocie majatku utraconego przez zwiazki zawodowe i organizacje spoleczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego
- Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania koncowej opinii Komisji dotyczacej rzadowego "Raportu z wykonania programu dzialan dostosowujacych polska gospodarke oraz system prawny do wymagan Ukladu Europejskiego"
- Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu opinii o projekcie przepisow konstytucyjnych dotyczacych pozycji ustrojowej samorzadow opracowanym przez Organow Wladzy Ustawodawczej, Wykonawczej i Samorzadu Terytorialnego Komisji Konstytucyjnej Zgromad
- Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu opinii o zgodnosci z prawem projektu uchwaly o poparciu Sejmu dla ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (druk 500)
- Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania propozycji inicjatywy ustawodawczej w sprawie komunikacji miejskiej
- Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania sprawozdania Komisji do uzupelnienia "Zalozen Polityki Mieszkaniowej Panstwa" (druk nr 694-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do ropatrzenia rzadowego projektu ustawy o rezerwach panstwowych oraz zapasach obowiazkowych paliw cieklych (druk nr 1105)
- Podkomisja nadzwyczajna do ropztarzenia rzadowego projektu ustawy o zobowiazaniach podatkowych oraz niektorych innych ustaw (druk nr 1566)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia - poselskiego projektu rezolucji w sprawie podjecia przez Rzad dzialan w zwiazku z przeprowadzonym referendum w dniu 18 lutego 1996 r. (druk nr 1556), - poselskiego projektu uchwaly w sprawie wykorzystania przez Rz
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk nr 933), - rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych oraz o zmianie ustawy karnej
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia Dzialu III i IV Kodeksu pracy
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia informacji NIK o wynikach kontroli funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacji i Oddluzenia Rolnictwa
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o dzialach administracji rzadowej (druk nr 2197)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o pracownikach samorzadowych (druk nr 1662)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Przedsiebiorstwach Komunalnych Uzytecznosci Publicznej (druk 721)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o renowacji i modernizacji obszarow zabudowanych
- Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych i ich rodzin (druk 808)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (druk 301)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 2262)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy Panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplacanych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niekt
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy Panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplacanych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1985)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorzadzie terytorialnym (druk nr 503)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wlasnosci lokali (druk nr 2260)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP (druk nr 2111)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy zmieniajacej ustawe o zmianie ustawy o samorzadzie terytorialnym oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1700)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zawodzie lekarza (druk nr 412) i o izbach lekarskich (druk nr 413)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zmianie ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (druk 489), zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 488)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia nowelizacji ustawy - Prawo bankowe
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego oraz poselskiego projektow ustaw o zmianie ustawy o pracownikach urzedow panstwowych (druki nr 281 i 605)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o autostradach platnych wraz z projektami aktow wykonawczych (druk nr 581)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o doplatach do oprocentowania kredytow bankowych na cele rolnicze, finansowanie kontraktow eksportowych oraz skup i przechowywanie zapasow ryb morskich (druk nr 718)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o metodach ksztaltowania wynagrodzen i srodkow na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze wraz z projektami pieciu aktow wykonawczych (druk nr 254)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o przywroceniu funkcjonowania Radiowego Centrum Nadawczego w Konstantynowie (druk nr 646)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniach kontraktow eksportowych gwarantowanych przez Skarb Panstwa (druk nr 442)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym osob wykonujacych prace na rzecz jednostek gospodarki uspolecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (druk nr 618)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 57)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1913)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o waloryzacji za IV kwartal 1995 r. niektorych emerytur i rent oraz o zmianie ustawy o likwidacji RSW "Prasa-Ksiazka-Ruch" (druk nr 2109)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy O zagospodarowaniu nieruchomosci przejetych od wojsk Federacji Rosyjskiej (druk nr 365 i 365-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zasilkach rodzinnych i pielegnacyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 617)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 619)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 58)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lacznosci oraz niektorych innych ustaw (druk nr 863)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow (druk nr 1491)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent (druk nr 1189)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmianie ustawy o szkolnictwie wyzszym i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzi
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy Prawo dewizowe (druk nr 621)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy zmieniajacej ustawe o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (druk nr 282)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnych projektow ustaw o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw (druki nr 616 i 661)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poprawek zgloszonych podczas II czytania do poselskich projektow ustaw - o zmianie ustawy - Prawo spoldzielcze (druk nr 1930), - o szczegolnych zasadach podzialu spoldzielni (druk nr 1931), - o zmianie ustawy - Praw
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich i rzadowego projektow ustaw o izbach rolniczych (druki nr 236, 374, 440)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich i rzadowego projektow ustaw o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druki nr 516, 934 i 1393)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich oraz komisyjnego projektu uchwaly w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP (druki nr 91, 640, 1512, 1684, 1756, 1757, 1777, 1893-A, 1967)
- Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow o przeksztalceniu Wyzszych Szkol Inzynierskich w Radomiu, Zielonej Gorze, Koszalinie i Opolu w politechniki (druki nr 1543, 1544, 1546, 1547)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwal w sprawie powolania Komisji parlamentarnej do zbadania zgodnosci dzialan podjetych przez ministra spraw wewnetrznych zwiazanych z uchwala Sejmu z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie ujawnienia
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow uchwaly Sejmu RP w sprawie zalozen polityki mieszkaniowej panstwa (druk 822, 902)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o Narodowym Banku Polskim (druk nr 1537), - o Narodowym Banu Polskim (druk nr 1649), - o Panstwowym Nadzorze Bankowym (druk nr 1538)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o uchwaleniu Konstytucji RP (druk 16) - o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druk 42)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk 86, 99)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (druk 349, 474)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (II) - druk 349, 474
- Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin (druk 872, 876)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zawodzie diagnosty laboratoryjnego i o izbach diagnostow laboratoryjnych (druk nr 2098 i 2099)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk 207, 214, 260)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (druk nr 2244) oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski (druk nr 2245)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym gornikow i ich rodzin (druki nr 1791 i 1805)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druki 758 i 804) oraz rzadowego projektu o zmianie tej ustawy (druk 833)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o zwrocie majatku utraconego przez zwiazki zawodowe i organizacje spoleczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (druki nr 629, 403 i 403-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 647 i 758)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projktow ustaw - o zmianie ustawy o podatkach i oplatach lokalnych (druki nr 1927 i 1950)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i komisyjnego projektow ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 589, 631 i 704)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektow ustaw dot. oglaszania aktow normatywnych i niektorych aktow prawnych w dziennikach urzedowych (druki nr 169 i 2142)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druki nr 50, 61)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rzadowego projektu ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow (druki nr 685 i 741)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego oraz komisyjnego projektu ustawy o cudzoziemcach (druki nr 508 i 426)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego oraz senackiego projektu ustawy o Zakladzie Narodowym imienia Ossolinskich (druki nr 224 i 320)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly Sejmu RP w sprawie procesu restrukturyzacji wojewodztwa walbrzyskiego i likwidacji kopalni zaglebia walbrzyskiego (druk 350)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie organizacji obchodow 500-lecia parlamentaryzmu polskiego (druk 546)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie przyspieszenia realizacji ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 226)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie restytuowania Centralnego Okregu Przemyslowego (druk 96)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie trybu powolania Krajowej Rady ds. Radia i Telewizji (druk 529)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o doplatach do cen oleju napedowego do silnikow (druk nr 1498)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dostepie obywateli do informacji (druk nr 2075)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dzialalnosci gospodarczej gmin (druk nr 235)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o dzierzawie nieruchomosci rolnej (druk nr 2286)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Generalnym Inspektorze Celnym (druk nr 604)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o izbach gospodarczych (druk 144)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Kasach budowlanych (druk nr 1053)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Komunalnych Kasach Oszczednosci (druk 73, 204)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o koncesjonowaniu krajowego, zarobkowego przewozu osob pojazdami samochodowymi (druk 2177)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o metodach ksztaltowania wynagrodzen i srodkow na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 357)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o monopolu tytoniowym i poselskiego projektu ustawy o monopolu spirytusowym (druk 188, 267)
- Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o najmie lokali mieszkalnych wraz z autopoprawka (druk 221, 221-A, 727)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o niektorych uprawnieniach bylego Prezydenta RP (druk nr 1500)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o obowiazkowych egzemplarzach bibliotecznych (druk nr 1673)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o paliwie rolniczym (druk nr 1965)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o panstwowym nadzorze standaryzacyjnym towarow rolno-spozywczych w obrocie z zagranica (druk nr 804)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (druk nr 546 i 709)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, zwrocie bankom wyplaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 939)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o przedsiebiorstwie panstwowym "Polskie Koleje Panstwowe" oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 582)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej gornictwa wegla kamiennego (druk nr 2465)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji Przedsiebiorstw Panstwowego Polskie Koleje Panstwowe (druk nr 2288)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym (druk nr 1341)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rozpowszechnianiu publikacji stanowiacych zagrozenie dla dzieci i mlodziezy (druk nr 2057)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych (druk nr 398)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o systemie ochrony konsumentow (druk nr 1207)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu w Bialymstoku (druk nr 1203)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych (druk nr 2073)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie kodeksu postepowania karnego (druk nr 168)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu postepowania karnego (druk nr 844)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektorych ustaw dotyczacych ubezpieczenia spolecznego i zaopatrzenia emerytalnego (druk nr 1051)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych i o wyzszym szkolnictwie wojskowym (druk nr 2232)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP (druk nr 2203)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawe o samorzadzie terytorialnym i pracownikach samorzadowych (druk nr 308)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawe o samorzadzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorzadowych (druk nr 416)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postepowania karnego (druk nr 425)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludnosci i dowodach osobistych (druk nr 1861)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (druk 172)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (druk nr 2010)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (druk nr 1339)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (druk nr 2058)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lacznosci (druk 84)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (druk nr 684-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 2066)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej (druk nr 792)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (druk 285)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorzadowych (druk 820)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie przewozowym (druk 274)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz komisyjnego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (druki nr 351 i 723)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 185)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 319)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybactwie srodladowym (druk nr 743)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o srodkach farmaceutycznych, materialach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (druk 669)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych (druk nr 1539)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk 102)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 309)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk 638)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druk nr 2258)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (druki nr 823, 1367)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyscigach konnych (druk nr 2122)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej (druk 497)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych (druki nr 840 i 967)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikow kolejowych i ich rodzin (druk nr 1270)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druk 548)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i izbach lekarsko - weterynaryjnych (druk nr 841)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 pazdziernika 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 351)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przeksztalceniach wlasnosciowych w przemysle cukrowniczym (druk nr 920)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach dzialkowych (druk nr 859)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 stycznia 1994 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (druk nr 234)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (druk nr 1144)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy Prawo prasowe - ustawa o wolnosci prasy (druk nr 905)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy "Prawo spoldzielcze" (druk nr 1370)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o zmianie ustawy o dzialalnosci gospodarczej (druk 205)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy zmieniajacej ustawe o Komisji Kodyfikacyjnej (druk 83)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy zmieniajacej ustawe o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (druk nr 226)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia prezydenckiego projektu ustawy o organizacji i postepowaniu przed Trybunalem Konstytucyjnym (druk nr 2055)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym (druk nr 2009, 2247)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow budzetow na 1994 r. jednostek pozarzadowych
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw - o stosunku Panstwa do Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP (druk nr 75) i - o stosunku Panstwa do Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego w RP (druk nr 69)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw - ordynacja podatkowa (druk nr 1177), - o doradztwie podatkowym (druk nr 1113)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw - poselskiego o zapobieganiu narkomanii (druk nr 816), - rzadowego o zapobieganiu narkomanii i zwalczaniu nielegalnego obrotu srodkami odurzajacymi i substancjami psychotropowymi (druk nr 1131)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw - rzadowego o administrowaniu obrotem z zagranica towarami i uslugami (druk nr 1026), - rzadowego o srodkach i postepowaniach ochronnych stosowanych wobec towarow przywozonych z zagranicy (druk nr 10
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych zmian ustrojowych w sadownictwie oraz kasacji (Druk 140, 140-A, 137, 138)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw kompleksowo regulujacych sprawy celne (druki nr 1026, 1027, 1056, 1123, 1126)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw lustracyjnych (druk 386, 399)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o dzialalnosci ubezpieczeniowej (druk 547, 561, 652)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o finansach gmin (druk 519, 541)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o finansach gmin poselskiego (druk nr 43) i rzadowego (pilnego - druk nr 94)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o ochronie danych osobowych (druki nr 1890 i 1928)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o ochronie tajemnicy panstwowej i sluzbowej (druki nr 812-A, 887)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (druki nr 1442, 1553, 1553-A, 1553-B)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o Panstwowym Monopolu Spirytusowym (druki nr 384, 488, 544)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o przedsiebiorstwie panstwowym "Polskie Koleje Panstwowe" (druki nr 424, 689, 906)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o restrukturyzacji bankow spoldzielczych i Banku Gospodarki Zywnosciowej (druki nr 399 i 418)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o Sluzbie Wieziennej (druki nr 1029, 1200)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o uwlaszczeniu uzytkownikow wieczystych (druk nr 2179 i 2206)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druki 232, 233, 367, 368, 510)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o izbach lekarskich (druk 248, 249)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczen spolecznych (druki nr 767 i 842)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw okolokonkordatowych (druki nr 1292, 2276, 2308, 2330, 2321, 2310, 2323, 2312)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw poselskiego o nasiennictwie i prawach hodowcow roslin (druk nr 309) i rzadowego o nasiennictwie (druk nr 415)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw poselskiego o wygasnieciu roszczen reprywatyzacyjnych i rekompensatach za utracone mienie (druk nr 991) oraz rzadowego o rekompensatach z tytulu mienia przejetego z naruszeniem prawa na podstawie prz
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne oraz poselskiego w sprawie obowiazku skladania deklaracji o stanie majatkowym przez poslow i sena
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o zmianie ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej oraz poselskiego o zmianie ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej (druk 76, 88)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw zawartych w drukach nr 608, 490, 574
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu budzetu NIK na 1994 rok
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu planu finansowego likwidacji Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu w Likwidacji
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwaly Sejmu w sprawie postepowania z projektami kodeksu karnego, kodeksu postepowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Uchwaly Sejmu w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP (druk 693-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Regulamin Sejmu RP (druk 445)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustaw
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP oraz o zmianie niektorych ustaw
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy budzetowej na rok 1992 (druk 183)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych (druk nr 2377)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o dyscyplinie wojskowej (druk nr 1742)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o komornikach sadowych i egzekucji (druk nr 2196)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o kulturze fizycznej (druk 508)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (druk nr 2388)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o lowiectwie (druk 320)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk 276)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie osob i mienia (druk nr 2347)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie tajemnicy panstwowej i sluzbowej (druk nr 72)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Polskim Instytucie Spraw Miedzynarodowych (druk nr 818)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o poszukiwaniu i ratowaniu osob znajdujacych sie w niebezpieczenstwie na morzu (druk nr 1288)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o samorzadzie powiatowym (druk 98)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o sluzbie medycyny pracy (druk nr 1708)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o stosunku Panstwa do Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego w RP (druk 525)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Stanu (druk 87)
- Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o uregulowaniu roszczen wynikajacych z przejecia gruntow na obszarze m.st. Warszawy (druk 418)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ustanowieniu Medalu "Sily Zbrojne w Sluzbie Ojczyzny" (druk nr 1179)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ustroju sadow wojskowych (druk nr 1961)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora (druk nr 778)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobow winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (druk nr 1881)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (druk nr 1659)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zawodzie pielegniarki i o zawodzie poloznej (druki nr 139, 140)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zawodzie taksowkarza i samorzadzie taksowkarzy (druk nr 545)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 447)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie niektorych upowaznien do wydawania aktow wykonawczych (druk nr 1529)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie niektorych upowaznien do wydawania aktow wykonawczych oraz innych zmianach w ustawach z tym zwiazanych (druk 314)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie niektorych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu spolecznym (druk nr 986, 986-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach oraz o podatkach lokalnych (druk nr 1244)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk 328)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 246)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej (druk nr 77)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci oraz ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawy o samorzadzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorzadowych (druk 424)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 189)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (druk nr 543)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzen (druk 196, 256)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (druk 41)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie plodu ludzkiego i warunkach przerywania ciazy oraz o zmianie Kodeksu karnego (druk nr 1502)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug i podatku akcyzowym (druk nr 114)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzedow panstwowych (druki nr 281, 281-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz o samorzadzie terytorialnym (druk nr 1786)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia (druk 110)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu (druk 245)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o znakach towarowych (druk nr 2285)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (druk nr 150)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin oraz wojtow, burmistrzow i prezydentow (druki nr 2249 i 2249-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo lowieckie (druk nr 590)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu zalozen polityki pienieznej na 1994 r. (druk nr 205)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia prowizorium budzetowego na okres od 1 stycznia do 31 marca 1992 r.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego i poselskiego projektow ustaw - Prawo energetyczne (druki nr 1290 i 1402)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego i poselskiego projektow ustaw o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (druki nr 1837 i 1633)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego i poselskiego projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druki nr 2309 i 2322) oraz rzadowego projektu ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budzetu panstwa (druk nr
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego pilnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz wniesionego przez Komisje projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz o zmi
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustaw Prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw (druk nr 2095)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - o zmianie ustawy Kodeks wykroczen (druk nr 387)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk 290)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo budowlane (druk 124)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (druk 33)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej na rok 1993 wraz z uzasadnieniem - w czesciach dot. Komisji Polityki Spolecznej (druk 598)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy budzetowej o ksztaltowaniu srodkow na wynagrodzenia w panstwowej sferze budzetowej w 1993 r. (druk 607) oraz projektow ustaw zawartych w drukach nr 490 i 574
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o bibliotekach (druk nr 1208)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1245)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o dodatkach pienieznych do emerytur i rent przyslugujacym osobom departowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez b.III Rzesze i b. ZSRR (druk nr 1354) oraz poselskieg
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o dopuszczalnosci stosowania w postepowaniu karnym w sprawach zorganizowanej dzialalnosci przestepczej dowodow z zeznan swiadkow bedacych wspolsprawcami niektorych przestepstw (druk nr 1344
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk nr 2042)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o gieldach towarowych i domach skladowych (druk nr 2137)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o gospodarce nieruchomosciami (druk nr 1892)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarczych (druk nr 2242)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (druk nr 1617)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o laczeniu i grupowaniu niektorych bankow dzialajacych w formie spolki akcyjnej (druk nr 1468)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o muzeach (druk nr 1209)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (druk nr 59)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o nawozach i nawozeniu (druk nr 2210)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 976)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obligacjach (druk nr 554)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obowiazkach wojskowych i innych powinnosciach obronnych (druk nr 2076)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o obrocie specjalnym z zagranica (druk nr 1504)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o ochronie roslin uprawnych (druk nr 552)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy (druk 883)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrobow tytoniowych wraz z projektami podstawowych aktow wykonawczych (druk 732)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy (druk 731)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o panstwowym nadzorze weterynaryjnym (druk nr 884)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o panstwowym przedsiebiorstwie uzytecznosci publicznej "Poczta Polska" (druk nr 1314)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komorek, tkanek i narzadow (druk nr 817)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (druk 332)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk (druk nr 1864)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne (druk nr 1652, 1652-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o portach i przystaniach morskich (druk nr 1343)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnej prywatyzacji oraz narodowych funduszach inwestycyjnych (druk 435)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o powszechnym spisie rolnym (druk nr 1264)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk 170)
- Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych wraz z projektami pieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 888)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (druk nr 1531)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 434)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o rybolowstwie morskim (druk nr 550)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o samorzadowych kolegiach odwolawczych (druk nr 68)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (druk nr 582)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o statystyce publicznej (druk nr 634)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1530)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (druk 238)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o uslugach turystycznych (druk nr 2316)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 1916)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii (druk nr 1201)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o utworzeniu Urzedu Ministra Zdrowia (druk nr 1929)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk nr 1511)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O wlasnosci lokali (druk nr 79)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (druk 259)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 62)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych wraz z projektami dwoch podstawowych aktow wykonawczych (druk nr 884)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP (druk nr 708)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 1242)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikow (druk nr 949)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasadach szczegolnej kontroli obrotu z zagranica towarami i technologiami w zwiazku z porozumieniami i zobowiazaniami miedzynarodowymi (druk 542)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy O zasadach wylaczania z mienia przedsiebiortsw panstwowych zakladowych budynkow mieszkalnych (druk nr 78)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zasilkach rodzinnych i pielegnacyjnych (druk 239)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk 240)
- Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania oraz niektorych innych ustaw (druk 599)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustaw o Urzedzie Ministra Spraw Wewnetrznych, o Policji, o Urzedzie Ochrony Panstwa, o Strazy Granicznej oraz niektorych innych ustaw (druk nr 506), rzadowego proj. ust. o zmianie
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektorych ustaw wraz z projektami dziewieciu podstawowych aktow wykonawczych (druk 885)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 65-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 56)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (druk nr 843)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe (druk nr 255)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy "Karta Nauczyciela" i ustawy o szkolnictwie wyzszym (druk 244, 244-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski (druk nr 885)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk nr 1951)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (druk nr 2264) oraz poselskiego projektu ustawy o kinematografii oraz o zmianie niektorych innych ustaw (druk nr 2112)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odplatnosci za leki i artykuly sanitarne (druk nr 895)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (druk nr 1205)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy spolecznej (druk nr 1147)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (druk nr 1571)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Urzedzie Ministra Spraw Wewnetrznych (druk nr 480) i poselskiego projektu ustawy o warunkach wstepnych zajmowania niektorych stanowisk panstwowych w Rzeczypospolitej Pols
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektorych innych ustaw (druk nr 969)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej (druki nr 894 i 1833)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk 2125)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 1707)
- Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianiwe ustawy o gospodarce finansowej przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie niektorych ustaw wraz z projektami dwoch podstawowych aktow wykonawczych oraz rzadowego projektu ustawy
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent (druk nr 1836)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo bankowe (druk nr 2350)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo budowlane (druk nr 63)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (druk nr 2011)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1624)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego raportu o Sytuacji polskich rodzin (druk nr 1348)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego Raportu z wykonania programu dzialan dostosowujacych polska gospodarke i system prawny do wymagan Ukladu Europejskiego oraz Harmonogramu dzialan dostosowujacych polska gospodarke oraz system prawny do wyma
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego Raportu z wykonania programu dzialan dostosowujacych polska gospodarke i system prawny do wymagan Ukladu Europejskiego oraz przyszlego czlonkostwa RP w Unii Europejskiej w 1995 r. (druk nr 1816)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdzialaniu szkodliwosci uzywania tytoniu (druk 415)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (druk 163)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym (druk nr 1019)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorzadzie terytorialnym (druk 151)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu Panstwa za 1994 r.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia tzw. "ustaw koscielnych" (druki nr 1620, 1621, 1622, 1121, 1682, 1680, 1671)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly Sejmu w sprawie emigracji niepodleglosciowej (druk 4)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk 298)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly w sprawie dodatkowych srodkow na rolnictwo w 1992 r. (druk 82)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustaw - o zmianie przepisow konstytucyjnych (druk nr 105), - o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 106) oraz od 22.08.1996 r. prezydenckiego projektu ustawy konstytucyjnej o Trybunale Konstytucyjnym i
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy budzetowej w czesci 81 - Rezerwy ogolne (druk 183)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o separacji i adopcji (druk 540)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia wniesionego przez Komisje projektu ustawy o zmianie ustawy o zasilkach rodzinnych i pielegnacyjnych (druk nr 1817)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia Wstepnej Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (druk nr 1395)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zal. nr 1 do ustawy budzetowej na 1993 r. (druk 589)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zalacznika nr 3 do ustawy budzetowej na 1993 r. - inwestycje centralne (druk 598)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia "Zalozen polityki budowlanej Panstwa" (druk nr 1909)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zalozen spoleczno-gospodarczych na 1992 r. (druk 133)
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osob fizycznych
- Podkomisja nadzwyczajna do spraw stosunku pracy
- Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania planu finansowego dochodow i wydatkow FOZZ w likwidacji na 1994 r.
- Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania poselskiego projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A)
- Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania "Programu dzialan dostosowujacych gospodarke polska do wymagan Ukladu Europejskiego" (druk 626)
- Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania projektu planu finansowego likwidacji Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu w likwidacji
- Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania projektu regulaminu Ministerstwa Obrony Narodowej
- Podkomisja nadzwyczajna do zbadania sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej
- Podkomisja nadzwyczajna do zbadania wniosku o przeprowadzenie wstepnego referendum konstytucyjnego
- Podkomisja nadzwyczajna do zbadania zgodnosci Konkordatu z Konstytucja RP
- Podkomisja nadzwyczajna do zmiany ustawy - o regionalnych izbach obrachunkowych (druk nr 1345), - o samorzadzie terytorialnym (druk nr 1346), - o referendum gminnym (druk nr 1347)
- Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca projektow ustaw o Urzedzie Ministra Skarbu oraz Urzedzie Ministra Prywatyzacji (druki nr 1430, 1431 i 1435)
- Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum administracyjnego (druki nr 1426, 1427, 1428, 1437, 1435, 1436, 1997)
- Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum gospodarczego (druki nr 1429, 1432, 1433, 1434 i 1436) oraz ustawy o Centrum Badania Opinii Spolecznej (druki nr 1847 i 1705)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. analizy dochodow budzetowych w 1993 r.
- Podkomisja nadzwyczajna ds. biur poselskich
- Podkomisja nadzwyczajna ds. dzieci
- Podkomisja nadzwyczajna ds. Finansow
- Podkomisja nadzwyczajna ds. funduszow pomocowych w EWG
- Podkomisja nadzwyczajna ds. gospodarowania niektorymi skladnikami mienia Skarbu Panstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 1313)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. integracji z EWG
- Podkomisja nadzwyczajna ds. interwencji
- Podkomisja nadzwyczajna ds. izb rolniczych
- Podkomisja nadzwyczajna ds. kasacji oraz zmian ustrojowych (druki nr 285, 286, 316, 367)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. komisyjnego projetku ustawy o strazach gminnych (druk nr 2204)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. ksiazki i ruchu wydawniczego
- Podkomisja nadzwyczajna ds. likwidacji RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch"
- Podkomisja nadzwyczajna ds. listow
- Podkomisja nadzwyczajna ds. losow Trojkata Wyszehradzkiego
- Podkomisja nadzwyczajna ds. Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
- Podkomisja nadzwyczajna ds. naruszenia immunitetu poselskiego
- Podkomisja nadzwyczajna ds. nowelizacji Prawa upadlosciowego (druki nr 2246 i 2315)
- Podkomisja Nadzwyczajna ds. nowelizacji ustaw podatkowych
- Podkomisja nadzwyczajna ds. nowelizacji ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych (druk nr 186)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. nowelizacji ustawy o Pomocy Spolecznej
- Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny sprawozdania z wykonania budzetu panstwa w 1992 r.
- Podkomisja nadzwyczajna ds. oceny stanu kadr w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
- Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania opinii dot. prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r.
- Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu dezyderatu w sprawie eksportu i importu budownictwa
- Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu nowelizacji Prawa bankowego w czesci dot. systemu oddluzenia rolnictwa
- Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu ustawy - Prawo Celne (druk 524)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania raportu dotyczacego koordynacji polityki zagranicznej
- Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania wnioskow w sprawie edukacji kulturalnej dzieci i mlodziezy
- Podkomisja nadzwyczajna ds. organizacji i gospodarki finansowej Kas (druki nr 1167, 1168 i 1192)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spolkach z udzialem zagranicznym oraz o zmianie niektorych ustaw (druk nr 1489)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki naukowej (druk 430)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. polityki wschodniej
- Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskich projektow ustaw o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 181, 390, 594)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu deklaracji Sejmu zobowiazujacej poslow Sejmu II kadencji do wyrazenia zgody na ujawnienie zlozonych Marszalkowi Sejmu oswiadczen o stanie m
- Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu deklaracji Sejmu zobowiazujacej poslow Sejmu II kadencji do wyrazenia zgody na ujawnienie zlozonych Marszalkowi Sejmu oswiadczen o stanie majatkowym (druk nr 1333)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu uchwaly w sprawie powolania Komisji Nadzwyczajnej do zbadania prawidlowosci funkcjonowania NIK w zakresie kontroli Banku Handlowego S.A. (druk nr 667)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 pazdziernika 1992 roku o wzajemnych stosunkach miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzadzie terytorialnym (druki nr 1
- Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej (druk nr 459)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badan Naukowych (druk nr 666)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. prawa prasowego
- Podkomisja nadzwyczajna ds. prezydenckiego projektu ustawy o kompetencjach organow panstwowych w systemie obronnym RP (druk nr 690) oraz komisyjnego projektu ustawy o urzedzie Ministra Obrony Narodowej (druk nr 720)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow nowelizacji ustawy o "systemie oswiaty" (druk 72, 95)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw lustracyjno-dekomunizacyjnych (druk 386, 394, 399, 406, 417, 423)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o ochronie topografii ukladow scalonych, o rzecznikach patentowych, o zmianie ustawy o wynalazczosci (druk 184, 185, 186)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o sadowym rejestrze gospodarczym oraz przepisow wprowadzajacych te ustawe (druki nr 1882, 1883)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o Ustroju Sadow Powszechnych, o ksiegach wieczystych i hipotece oraz innych ustaw (druk nr 1891)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o ustroju sadow powszechnych oraz o rejestrach sadowych (druki nr 1891, 1882, 1883)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw prawo probiercze (druk 250), prawo o miarach (druk 251), o badaniach i certyfikacji (druk 252), o utworzeniu Glownego Urzedu Miar (druk 253), o normalizacji (druk 254)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektowanych zmian w ustawach z zakresu oswiaty
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu prowizorium budzetowego na I kwartal 1992 r. (druk 19)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu Regulaminu Sejmu RP
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na 1992 rok (druk 183)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy budzetowej na rok 1994 (druk nr 203)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o izbach rolniczych i doradztwie rolniczym
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o kulturze fizycznej (druki nr 333 i 333-A)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o Panstwowym Funduszu Kultury Fizycznej (druk 704)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego (druk nr 90)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 166)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zastawie rejestrowym (druk nr 1202)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie Kodeksu handlowego i ustawy o dzialalnosci gospodarczej (druk nr 288)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu gmin (druk nr 1597)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i innych ustaw (druk 377)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. protestow wyborczych
- Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen
- Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen sektora bankowego
- Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen wlasnosciowych w sektorze paliwowo-energetycznym
- Podkomisja nadzwyczajna ds. przygotowania projektu Uchwaly Sejmu RP w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP, dotyczacej uwzglednienia dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej
- Podkomisja nadzwyczajna ds. referendum (druki nr 517 i 489)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. Regulaminu Komisji
- Podkomisja nadzwyczajna ds. regulaminu pracy Komisji Konstytucyjnej
- Podkomisja nadzwyczajna ds. reprywatyzacji
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zakazie produkcji, importu, obrotu oraz wycofaniu z uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest (druk nr 2284)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwiazkach zawodowych oraz o zmianie ustawy o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (druk nr 2164)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia pilnego rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne (druk nr 2183)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia poselskich projektow ustawy o ochronie zwierzat (druki nr 392 i 769) - ponowne powolanie podkomisji, zgodnie z sugestia Prezydium Sejmu
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly Karta Praw Osob Niepelnosprawnych (druk nr 2159)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym gornikow (druki nr 305, 448)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lowieckie (druki nr 1952, 2046)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o adwokaturze i radcach prawnych (druki nr 289, 531)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o kombatantach (druki 54, 55)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie ustawy o NFI (druki nr 1397, 1411, 1412)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o odpadach, o zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczen i o odpadow, o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (druki nr 1424, 1524 i 1463)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw o zmianie ustawy o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska (druki nr 1484 i 1499)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o regulacji rynku cukru i przeksztalceniach wlasnosciowych w przemysle cukrowniczym (druk nr 414) i poselskiego o przemysle cukrowniczym oraz o produkcji cukru (druk nr 385)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektow ustawy o ochronie zwierzat (druki nr 392 i 769)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu "Kierunki prywatyzacji na 1994 r."
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy kodeks rodzinny i opiekunczy (druk nr 118)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o NSA (druk nr 222)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie obrotu gospodarczego
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o prokuraturze, o Sadzie Najwyzszym, o Trybunale Konstytucyjnym i ustawy - Prawo o adwokaturze (druk nr 1243)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o sciganiu zbrodni stalinowskich (druk nr 828-A)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 942)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (druk nr 800)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy Prawo wodne (druk nr 951)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego oraz komisyjnego projektow ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz zmianie niektorych ustaw (druki nr 722 i 943)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych oraz o zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania (druk 27)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym (druk nr 381)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowych projektow ustaw 1) o podatku dochodowym od osob prawnych oraz zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania, 2) o zmianie ustawy - Prawo budzetowe oraz niektorych innych ustaw, 3) o zasadach
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o sciganiu zbrodni stalinowskich, a takze innych przestepstw przeciwko zyciu, zdrowiu i wolnosci czlowieka oraz wymiarowi sprawiedliwosci nie sciganych z przyczyn politycznych w latach 19
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia ustaw okolokonkordatowych
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 1342)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia wydatkow budzetowych na inwestycje centralne w I kwartale 1992 r. (zal. nr 3 do projektu ustawy o prowizorium budzetowym) - druk 19
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia wydatkow budzetowych w I kwartale 1992 r. w czesciach budzetowych 01, 10, 11, 03, 07, 12 i 43 (zal. nr 1 do projektu ustawy o prowizorium budzetowym) - druk 19
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia zalacznikow do rzadowego projektu ustawy o prowizorium budzetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1992 r. (druk 19)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia zalozen polityki pienieznej na 1993 r. oraz Raportu o stanie pieniadza (druk 601)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych (druk nr 196)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o utworzeniu i funkcjonowaniu Miedzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komorkowej w Warszawie
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o wyzszych szkolach zawodowych (druk nr 1612)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe (druk nr 350)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 1031)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektorych innych ustaw (druk nr 441)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego (druk nr 752) i rzadowego (druk nr 753) projektow ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych oraz niektorych innych ustaw
- Podkomisja nadzwyczajna ds. senackiego projektu ustawy o inststutach naukowych (druk 430)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. socjalnych (druki nr 52, 64)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. stosowania ustawodawstwa stanu wojennego, szczegolnie specjalnych ustaw karnych oraz przygotowania aktow prawnych likwidujacych ich skutki
- Podkomisja nadzwyczajna ds. swiadczen gwarantowanych przez panstwo ze srodkow publicznych (druk nr 1168)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego
- Podkomisja nadzwyczajna ds. uchwaly Sejmu dotyczacej restrukturyzacji (druk 618)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. ujawnienia sprawozdan finansowych przez partie polityczne biorace udzial w wyborach parlamentarnych w 1993 r. oraz komitety wyborcze dzialajace w wyborach prezydenckich w 1995 r. (druk nr 1521)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. ustalenia odpowiedzialnosci osob przygotowujacych i realizujacych stan wojenny, zbadania dzialan podejmowanych przez MSW po 13 grudnia 1981 r. oraz przestepnych zachowan funkcjonariuszy
- Podkomisja nadzwyczajna ds. ustawy o finansowaniu gmin (druki nr 1057, 1236)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. ustawy Prawo geologiczne i gornicze (druk nr 53)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania ograniczen dotyczacych uprawnien pracowniczych oraz oceny mozliwosci naprawienia krzywd i szkod wyrzadzonych z powodow politycznych
- Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania przebiegu prywatyzacji Banku Slaskiego
- Podkomisja nadzwyczajna ds. zmian w projektach kodeksow karnych (druki nr 772, 858, 433, 433-A)
- Podkomisja nadzwyczajna ds. zmiany ustawy o NIK (druk nr 1814)
- Podkomisja nadzwyczajna w sprawie programu przeciwdzialania bezrobociu wsrod mlodziezy pt. "Promocja aktywnosci zawodowej mlodziezy" przyjetego przez Rade Ministrow 30 czerwca 1995 r. (druk nr 1132)
- Podkomisja nadzwyczyjna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli
- Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego
- Podkomisja organow wladzy ustawodawczej, wykonawczej i samorzadu terytorialnego.
- Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego
- Podkomisja podstaw ustroju politycznego i spoleczno-gospodarczego.
- Podkomisja praw i obowiazkow obywateli
- Podkomisja praw i obowiazkow obywateli.
- Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych Konstytucje
- Podkomisja redakcyjna, zagadnien ogolnych i przepisow wprowadzajacych konstytucje.
- Podkomisja Regulaminowo - Prawna
- Podkomisja stala do kontroli i oceny realizacji budzetu
- Podkomisja zagadnien systemu zrodel prawa
- Podkomisja zagadnien systemu zrodel prawa.
- Zespol do pracy merytorycznej nad tekstem projektu ustawy o reprywatyzacji (druk 269-A)