Janusz Szymanski

Imię i nazwisko: Janusz Szymanski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Janusz Szymanski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Unia Pracy - Kolo Parlamentarne

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 25 Bialystok

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych zmian ustrojowych w sadownictwie oraz kasacji (Druk 140, 140-A, 137, 138)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Regulamin Sejmu RP (druk 445)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o zwrocie majatku utraconego przez zwiazki zawodowe i organizacje spoleczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego

Podkomisje: Podkomisja Regulaminowo - Prawna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zmianie ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (druk 489), zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 488)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o samorzadzie powiatowym (druk 98)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o dzialalnosci ubezpieczeniowej (druk 547, 561, 652)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Stanu (druk 87)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu Regulaminu Sejmu RP

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia (druk 110)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne oraz poselskiego w sprawie obowiazku skladania deklaracji o stanie majatkowym przez poslow i sena

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk 298)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o ochronie topografii ukladow scalonych, o rzecznikach patentowych, o zmianie ustawy o wynalazczosci (druk 184, 185, 186)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw lustracyjno-dekomunizacyjnych (druk 386, 394, 399, 406, 417, 423)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie niektorych upowaznien do wydawania aktow wykonawczych oraz innych zmianach w ustawach z tym zwiazanych (druk 314)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw prawo probiercze (druk 250), prawo o miarach (druk 251), o badaniach i certyfikacji (druk 252), o utworzeniu Glownego Urzedu Miar (druk 253), o normalizacji (druk 254)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. protestow wyborczych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o uchwaleniu Konstytucji RP (druk 16) - o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druk 42)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu opinii o zgodnosci z prawem projektu uchwaly o poparciu Sejmu dla ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (druk 500)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do ponownego rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji zawartego w sprawozdaniu Komisji Ustawodawczej (druk 130) w zwiazku z wystapieniem Prezydenta z dnia 20-02-1992 r. oraz zglosz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1981, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo i administracja

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Unia Pracy - Kolo Parlamentarne
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw konstytucyjnych Karta Praw i Wolnosci oraz Przepisy wprowadzajace ustawe konstytucyjna - Karta Praw i Wolnosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 25 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych zmian ustrojowych w sadownictwie oraz kasacji (Druk 140, 140-A, 137, 138) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu Regulaminu Sejmu RP (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Regulamin Sejmu RP (druk 445) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o zwrocie majatku utraconego przez zwiazki zawodowe i organizacje spoleczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Regulaminowo - Prawna (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnych projektow ustaw o zmianie ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (druk 489), zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk 488) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o samorzadzie powiatowym (druk 98) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o dzialalnosci ubezpieczeniowej (druk 547, 561, 652) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Stanu (druk 87) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu Regulaminu Sejmu RP (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia (druk 110) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw rzadowego o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne oraz poselskiego w sprawie obowiazku skladania deklaracji o stanie majatkowym przez poslow i sena (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia uchwaly Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warunkach wykonywania miedzynarodowego transportu drogowego (druk 298) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o ochronie topografii ukladow scalonych, o rzecznikach patentowych, o zmianie ustawy o wynalazczosci (druk 184, 185, 186) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw lustracyjno-dekomunizacyjnych (druk 386, 394, 399, 406, 417, 423) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie niektorych upowaznien do wydawania aktow wykonawczych oraz innych zmianach w ustawach z tym zwiazanych (druk 314) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw prawo probiercze (druk 250), prawo o miarach (druk 251), o badaniach i certyfikacji (druk 252), o utworzeniu Glownego Urzedu Miar (druk 253), o normalizacji (druk 254) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. protestow wyborczych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw - o uchwaleniu Konstytucji RP (druk 16) - o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP (druk 42) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodawczej dotyczacej zmiany ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu opinii o zgodnosci z prawem projektu uchwaly o poparciu Sejmu dla ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (druk 500) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do ponownego rozpatrzenia projektu ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji zawartego w sprawozdaniu Komisji Ustawodawczej (druk 130) w zwiazku z wystapieniem Prezydenta z dnia 20-02-1992 r. oraz zglosz (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1981, Wydzial Prawa i Administracji, sp. prawo i administracja (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)